بایگانی: عمرمختار

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=4yBwoydvCoFOcgbDtCT5AmPvfnp2TMsWPHU5jqCtb2K0ScvNxRPQWwUi91tLSzT3X8y56%2FAvQ7s6ib31L4PWYw%3D%3D&prvtof=hOxuoFwM7PJ%2FAzrwOM4P2t2Nssoyt4FqQEqFOpz2HaU%3D&poru=rO42Jus5fLfCFFZYha6g4o35Zyvvf757ZDAA8FVNJ10XujFA36NUOBGdO5XV1tJzWFHh3vmHx7U3FkVLvMNeag%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>