بایگانی: غلامان و سرسپردگان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=w6FwlQ9%2FgLgOwtosmff9%2Bk34v97gKHwIvAxSTiNjfuE0dPkO%2Fjn%2FgSEnqCnxgvtrQUIBbLAGo2mzVu4hsRS75w%3D%3D&prvtof=wqgvaFA8jCCGD5LTGkPj8DVkwX7tWI4Qouagik0DDL4%3D&poru=Vnn2gW87bJt2klw6T%2B9EWcvj0403PKxsHGJsBOZiv5B%2FgHtVO8WFzM%2FNG%2B53Ky3sOVdbx5dvp7mD4kI912o4Xg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>