بایگانی: فضیلت

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=rYUkJ4XWhOWSX0z2Gdg2J0r1b0zQ%2BLfyIH7oCnEnmUhxBfumCJc9Q2BbgsXzJ78nbqi408APrK4xFvbieZglLA%3D%3D&prvtof=%2FOgICkGEZ8H9VG%2Facm2%2B0GFBB6VQG8RQCL4kRhgGLY8%3D&poru=4q2v1W%2FGfi2NgWhV90qj8TYF9VBPUVIoD8GFz7Gq9R5xLLRshp6bDKeceaf8Gvir2px4sOmoHn9M%2Ba7B0Rp2LQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>