بایگانی: قاضی القضات

روایتی سیاسی و اعتراضی بر شانه‌های تاریخ

نگاهی به تئاتر «سهروردی» به کارگردانی شکرخدا گودرزی
کارگردان در تمام طول نمایش و در روایت موازی خود، برای رساندن پیامی از زمانه سهروردی به زمانه امروز، از موتیف‌های اجرایی نیز به خوبی بهره می‌گیرد؛ رقص‌های نمایش از آن دست موتیف‌هایی بودند که در برابر نهاد ارتجاعی، سویه‌های اعتراضی خود را به خوبی در دل نمایش گنجانده بودند و از سوی دیگر مراسم محاکمه و دیالوگ‌های قاضی‌القضات و طرح اتهامات علیه سهروردی هم بی‌نیاز از اشارات مستقیم، تأثیر خودش را در مخاطب امروز جامعه ایران گذاشت.
کاوه میرکاویانی: «سهروردی» نمایشی است که نامش بی‌درنگ، روایتی تاریخی از شخصیتی نام‌آشنا در این سرزمین را تداعی می‌کند؛ اما این نمایش در همان گذشتهٔ سوژه‌های روایتش نمی‌ماند و شانه‌به‌شانهٔ موقعیت‌های امروزی جامعهٔ ایران، پیش می‌آید تا از تزهای هنرِ منزه و دست‌نیالوده به سیاست فاصله بگیرد و بگوید که هنرمند نمی‌تواند خود را از آنچه […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=oj2sgiz%2Bbb2do84WCIov7H3jmADoRNErlAZCKEopk97MZOpjoUxY8yAI1ntw7slnqrqFxahW0oZsYpoDwIGpaQ%3D%3D&prvtof=PW%2BfLOp3DRhqcse7blslel2TBMsAiPlKMIFJjMgeaUY%3D&poru=vk1FeU3QMQnJqLtriptFEbs1ESH4KvOJpgEasGVYjXT3lDNdpnBzD%2BY%2B4tV3Wi1TtJ8WXrre0ISDwkOQUVSBPA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>