بایگانی: قاضی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Q6ddoLKr6JG%2Bu8sOnilGAHgh2Zja%2FHvit26tnP5%2FdBZVC6Y4XEvKYUcJ0vu2GDHXM96LxkZc9f5FtfUJ66AHQw%3D%3D&prvtof=%2BhuHrkxrW62Sz3DMettvWLyuLZiBPh%2BsrwB2CWeDi2Y%3D&poru=rSixG%2BteGK8W9cr%2B057dTGqzI0yDAuRo6jWui5Y4%2FHZVIeveKcU27YKHEaON8FMgujm5P7xOse3J8RWJZtMsIg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>