بایگانی: لال

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=rfdJ3St0QOzgiz9%2BrrMVdVGiqV2r5sUqE5ShbT8FonD8%2FhTCDvCLuGuhYbHnI7iGKBIB%2BSHzbnKkh0aN0mJ8Hw%3D%3D&prvtof=InqUL1eNbNBSH%2BSA5bJPMyXHGcHX7GRGEz2VcXp%2BP%2F8%3D&poru=xNk%2BoXvWMHQF1kAQFWcL8kIl5iPqozp4dVMMywjaaK3sxhcl9XC2p7pd7VtKj0obG07cFWok1LBXI0u67Qh%2Fvg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>