بایگانی: لکنت زبان

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=7nzloZ6i6PYasusq1TeNCf%2BVS4sycKSGRqUaNy93iki%2FyXTuM2Lf9v8H44MjgXr09WhmiiWFp%2Fl0rmefXw4m5g%3D%3D&prvtof=SLKRsbmNeB4V8T%2BEXlqJwOWj93%2Fi5ieop7x6yUVjPyE%3D&poru=supKiH7tYLRSDrnspIRulguXweVULAM5DQPj06LAKKmkrJ9fQWi%2B1swdCWMz6IaPqFsxv7V3r4vvZWstbJrs5Q%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>