بایگانی: مجتهد مطلق

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=kLDXx7BHSVLuUYazp7tABgI7b%2FpTNEybXmxqM0rrN2uwS45O3oG%2F35y8c6v70SGTmwkldU9A9vGgom7Rwp4ATw%3D%3D&prvtof=OEH7y6IiVK5e5h%2BoGlTLWOCRvgjGySoEa02LaHyH15M%3D&poru=raabfdMaRMu5KuPPvYJOa9dUYlaQuHyE7Ttdj%2Fv1hTmWAIEVmseCKHrCT2FdXj7%2F%2FqfdSNzC1oj5f%2BegjgvVaA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>