بایگانی: مجلس اعلای اسلامی شیعه

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=SacqMTUtrUL1IhrcYTWju6FzS%2BlZWwXH3IBejd7rAT2Q6SuHjmc2mWkkvvIqtrJ1n8XUpKmWhT8oMPbzRAOrYg%3D%3D&prvtof=VfnDbcdVYfGRoZtfPlXXEYY21cY1ink3dmr94%2FTM%2BPE%3D&poru=tRIUojdW1Odb7mWP7%2FeC5oUxMqItcjfBkqXYNieVlpwRZwQYwh6W%2FJUStFZBnrR%2BIjNo8q1147mS7OFkqrao6g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>