بایگانی: محسن کمالیان

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=xha3mfJP%2FP4IFVxYxvCSoXKCPr3iPkX9guWK%2BBK23Z2uvaVf4UuVE6kgF0acYVKbVLwCFHM446jI2sjXi20AOQ%3D%3D&prvtof=1H92wLIo8HHAryx3GKmVwOMtGnb3MTE5qIpVPHYlKJQ%3D&poru=Po4kKg3TooxGdTxQ5lJ1E2z7xMAWT5rldTV92nK22oLH7h7cx7kJyl0G7wal3Jru7VOri1O9da4dq2W9VU8ZXA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>