بایگانی: مداح ولایی

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=vqMjo9L2lTaeMIvmrgyjpC8GAOjayvg7vdkmG%2BIjtAorIznGyZZzwqD6eAlwRGTzt2A5N5rZw2LpIgJ7Y8G1tA%3D%3D&prvtof=hIXppQY6lFv3H5KAQGb%2BOJTeMaglZ%2BSbOwjszq4%2FetE%3D&poru=j1jpHaxrakK9NQb1qCER3dGAkdslPt%2BBkiPyI6MgRBwmfQtmHYoOX8f4mRwrRJBV9titJZFLVgGLOFsHv1Cxpg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>