بایگانی: مراجع تقلید

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=uEvWNrVQ87XXDne3VKutJRc8oE4P%2BFXByEOYH2qelx6j6fGK%2FsUbAs705b5eIAr5Mn7zH3jjF6HRBpHxta974Q%3D%3D&prvtof=6yihn%2BBd6mI3%2B204EOUVr3lTROYOtCUuQ0GJD61aH%2BY%3D&poru=fIYJiNXaxg%2BUtk7CkICES70yiYyt8jtMS4JI9htNJpj4dlgv2%2FaxCza%2FNq4ndla0HMHVQCmL%2FK4ZKSWPaqBB0Q%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>