بایگانی: مردان شهر

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=MDTKsZ75GEmAIeilTfrrQep8DBaPY8DkEtBgQGxeC8GqYe%2F%2Bx29AZBhpf71NNK8LOBx0J7l0LHI5CqkG5nD9IA%3D%3D&prvtof=R1ow7Sa44ynij%2FIpOZnMaaWZ43%2FHJSFWlrMXpdGOi5w%3D&poru=bt37t4ydoiQsYK1Xq4NOWZGoAGLnkG1fz7Az5SVgQr4n4vHJt3h76CzIFKaSDsKFD%2FZBBZ5m%2Brz0isOY%2BySDxg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>