بایگانی: مردن در معادن

مرگ برما خوش باد!

یادداشت سردبیر/ میراصغرموسوی
از آن همه که گفتم، قصدم بیان این جمله است، دوران ما دوران طاعون نیست، عصر کوری سفید است. دوران مردن زیر دست و پا، و هلاک شدن از گرسنگی و تشنگی، مردن در معادن، سوختن در پلاسکو، له شدن زیرآوار فروریخته از زلزله، حلق آویز شدن در بند قرنطینه، مردن در جوها و یخ زدن و کارتن پیچ شدن از سرما. سوختن در سانچی، سربریده شدن در مرزها. دوران ما دوران مرگ گروهی و جمعی است... در واقع ما خود مرگیم.
مرگ برما خوش باد! از پلاسکو تا دریای چین   رمان " کوری " حکایت نابینایی سفید است. این نابینایی، کوریِ دوران مدرنیزم است. شکل مدرن و دولت مدرن که ادعای دمکراسی دارد و سالی یک بار انتخابات برگزار می کند، پارلمان و شورا دارد، در واقع ولی قدرت متمرکز در انحصار گروه حاکمان است […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=ACAY%2BOiw1SX3NX8YqsQfJWE%2FTV1EC%2F5%2FmdTC%2BtBhz%2FYU8qjZulhUlQnzbQ71bb65RtmrDeGIjzICLzcbSu2pMA%3D%3D&prvtof=GnhLGAKA8wH7docXTlSk%2BbfGlzd5PpEdzDfCxs79Fkc%3D&poru=JCGij0KxgG2Jk3k%2B9rapAhGvuicoU%2FiGjeS0PzQPfRoI4Sx1IWoDHj8touFe1%2B7oZOBxh9rCJH%2BJnbvtYW24QA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>