بایگانی: مرشدهای سیاسی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=6uiVB0pSEa%2Bp86csSw1rPGd2YqbcMiAInR%2Bo36K4BSMvyefi7sjtdSbGPC9Q869l1A36pkfwctyHv%2FYCh9v9zQ%3D%3D&prvtof=fLzdbY1%2FvGjOmERLBpP7tqFMy%2BNGHfMfDQcjCR91%2Fgk%3D&poru=9mKa%2B%2BD3EwlqoB20wqu%2BD0DCkySHBgDUPoAmHFzAGokp3eSbuKFkPqgpBtI4ZsKXQTYLhA7JsJjtoT4G8rRWHQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>