بایگانی: مصلا

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=vYItB0BsJa9vcfWIggeEwqgGXqqv8T0Ug2BiHmWU3SSoW4jzEhso%2BF8B9tkGgvl%2Bba9ZdlvibU2TxY7%2FrCvciw%3D%3D&prvtof=1DS3wEUgq8rrjSeTuwWaY0FY72bGMoKOjFYP98pc%2Byg%3D&poru=14cBFv3tP%2F361sup676DFEYssf9PN3Z1rBxfrNDRHR%2B2AqnTe%2FYsf90il2RsCiHdNzx7f4EvTHZgj7rKD7xLYw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>