بایگانی: منت

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=jG9ZaepcZm2uNpQfEIjr9vdIX3J0ccCmFCba99fPq%2Bx%2BEGuY8EEV6GXfb%2FhewUAwzIwyRi7nCw05WY3EprHvrw%3D%3D&prvtof=Du6KzmVnStFKPK4cctWrr4f1NfpvWsaYlX7KPsov6HA%3D&poru=dB%2FBEMLhjIsN9dC%2BBZ22P7tgMFyDPpQsm5l6tvka%2BsmvK6%2Bl3O7Aqhd5cq5wgnkqUzfeKRWAa0GK9nZOzcHh9A%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>