بایگانی: میدان فوزیه

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=8NqbFLxvKI7U8IdPNfWYK74GhfHMQ9RJqSkCMYMU4JO4XZb12KEsrwDXT3N0nfKtRNAseNNM52Hje2Cb%2FunTow%3D%3D&prvtof=WNzhhspgf3LzV7%2BjTPfWcvVElnv4v4l951nyqSfX2WE%3D&poru=hVwfz54i%2BHCmjx7IhS140fy9ke2%2BisLaFG%2Foz6Y9Wtjt2Z7AtBkPrgzf94z%2BC1sAuSrfJkq60hyuUmuJSmm6TQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>