بایگانی: نئولیبرال

چپ کشی و رسانه های نئولیبرال/ محمدآقازاده

قصد این نوشته به رخ کشیدن این بی سوادی نیست که در عمل همه به آن یقین دارند ، نکته یی که او و دوستانش که مدافع منطق بازار آزاد و تزهای نولیبرالی اند نمی فهمند آنست که اگر جریان چپ به اعتراف آنها در میان دانشجویان دست برتر دارند باید آئینه را به سمت خود برگردانند و مثل جوابی که پیکاسو به فاشیستی که ازاو پرسید تابلوی گرونیکا کار شماست گفت کار خود شماست ، این نقاش تنها دهشتی که فاشیستها افریده اند به تصویر کشیده است و اگر دانشجویان به سمتی کشیده شدند دست پخت شماست ، با دفاع از یک اقتصاد افسار گسیخته و مشروعیت بخشیدن به خصوصی سازی هار ، کالایی سازی بی وقفه درمان و آموزش ، ایجاد یک شکاف طبقاتی شگفت انگیز ، مانور تجمل بچه پولدارها ، ...
چپ کشی و رسانه های نئولیبرال محمدآقازاده  روزی که "محمدقوچانی" در مهرنامه اش به صراحت از تمام جناحها خواست تا تفاهم کنند و دانشجویان مارکسیست را دستگیر کند می دانست سورنا را از سمت گشاده اش می زند ، هر چند اگر مناظره یی رخ دهد ثابت می کنم نه تنها او بلکه به ظاهر […]

ایده‌هایی درباره اقتصاد سیاسی تلویزیون

چه چیزی در پسِ قرعه‌کشی‌های تلویزیونی در حال رخ دادن است؟
تلویزیون به مثابه فرم خاص و حضور همه‌جایی بهترین رسانه برای عامه مردم است. از این‌رو برنامه‌های تلویزیونی باید زبانی ساده داشته باشند. ایدئولوژی به زبان ساده. همین! به همین دلیل است که هرچه درجه عامه‌پسندی یک ژانر تلویزیونی بیشتر باشد، میزان تبلیغات در آن بیشتر است و هر محتوا و مضمونی که در میان عامه مردم پذیرفته‌تر باشد بهتر.
سجاد مرادی: انحصار! واژه‌ای است که در شکل خاص تولید سرمایه‌داری بزرگ‌ترین خطر برای رقابت، افزایش کیفیت و ممانعت از آزادی‌های فردی در حیطه حیات اقتصادی است و این امر تمام اشکال کالایی‌شده در زمانه سرمایه‌داری متأخر را شامل می‌شود که حوزه تولیدات کالاهای اساسی، کالاهای لوکس، کالاهای فرهنگی و خدمات و نیروی کار را […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (12)