بایگانی: نادا

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=yY%2BJ9TS%2B8Z7gu7nWAL2PjB%2Fx9EpkGi7a%2BqNw4Fi5jEYU7J2QSqqpyCnPvA%2BzUkCuKn2wSQE2h0%2BmH0JgS%2BT14A%3D%3D&prvtof=qtzOBE%2F1TdrmM3nfFY1zMnv8sLntTX6q5KMzK9g5rrQ%3D&poru=4skXH1OA3kMgoGGZgtR4pqW0B7M8fakTZofjasnj0JjwddKNIs%2B20xvT0neQZbYRO%2BHrNn0qdxPP6HoUcSUXkw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>