بایگانی: ناقوس بیداری

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=n%2B3SDnM06kceyE4SRQUe5roUsgdu6zutoNGO5Kbo0NO0dsdVwnRYl7YSaS5nss%2Fr0wLbOdNdsQRYUlJ74D%2BLNQ%3D%3D&prvtof=japcMsT0sE0%2BdCjfQ7GiK%2FNyLaHw4xoph0cybcZ6%2BkU%3D&poru=dnBdT8w5pxmo2APrPq%2FkWo6RRcKJXUmHIPOZdKrbQHmhhvK%2BI1HiTZkj3jBYtSLVpBiIzXinD82tL%2BrRshI%2Fpw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>