بایگانی: ناقوس مرگ

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=10IzAWXtlDwf8Vh%2BVUVqmpmGk8eQ%2BgSyqIKZ%2BplRj6edESvhG6Wr6ABq%2Fjty%2FEyvNPDwgCGD14bFSPrMsJlT2A%3D%3D&prvtof=wg6AczwZ3%2FWwnrimIxM5Qa4QiUl98iJxXa5Ci70Hzj8%3D&poru=SD7AusZgz9bA5wNrcd5BTkVp0HIBQYlYQ8ZpVuoBu%2FcWWFn79nEpzlqOOhaDSK7vwU2metRdrZfaSphYncvcRA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>