بایگانی: نان و آزادی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=uw8X7Jz3dADnZul5AaQ2rlve%2FICTVAqNzcoPKQ%2BEFrSSYzMmxKhSe%2FLRbMvcLBi%2B8N%2BjX8IKPa0%2Fthe771kojA%3D%3D&prvtof=1p9oVzbNwtQh2NlEbAyj6Tqw3%2BFy9LD3YmgAio%2Bv2hc%3D&poru=kZEjRJZNneNcA%2FGtp9gefgQXnSDuRhs6zthTF4J7QftrIi%2FKATVDXSYN7zilL7Uzvx2kHwZS5yr3jLI4C7z52A%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>