بایگانی: نمایشنامه چهره ارفه

ما اینک «همه یتیم‌های یک آوازیم»

قربان عباسی/ خوانشی از نمایشنامه چهره ارفه/ اولیویه پی/ مترجم: سمیرا رشیدپور
ارفه شاعر و نوازنده چنگ که صدایش سنگ‌ها و حیوانات را به سخن در می‌آورد همسر محبوبش اریدیس را در اثر مارگزیدگی از دست می‌دهد. ارفه به ناچار نزد‌ هادس می‌رود و با التماس و تمنای زیاد از فرمانروای مردگان و خدای دنیای زیر زمین تاریک می‌خواهد تا اریدیس را بار دیگر به زندگی بازگرداند...
قربان عباسی (دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران)       «ارفه شاعر و نوازنده چنگ که صدایش سنگ‌ها و حیوانات را به سخن در می‌آورد همسر محبوبش اریدیس را در اثر مارگزیدگی از دست می‌دهد. ارفه به ناچار نزد‌ هادس می‌رود و با التماس و تمنای زیاد از فرمانروای مردگان و خدای دنیای زیر […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=ov0pY5ePrYkos1Bv1dL6A2Ui1g3bzb6keuK0WoCbhdXdaj0w7pYY7Cd%2B5Nk37kG0G%2Fx9hAhLwHNCa1aXmZ1A6A%3D%3D&prvtof=VZqitj%2FSY3tewZv7G7jBMjACz5%2FlB8AQPEYZCeno0zI%3D&poru=6VM%2FPEGBErkpy3GjkS8hnv5R2BPAsn6vYz18N2U6DtmvW7AhgwhDVbfjCJItXEjJUwNFTeEdynNGNl9IQs7K3w%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>