بایگانی: نهاد کلیسا

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=VunysO2zrJBVY4SjcBefvA%2FLr89GcLaKFc2fBgScdgr%2BM5DT0pOGDNSExSJvj23LbP7YLoI7tOgLIfw5RtTYSw%3D%3D&prvtof=jtAJHu9IxqwjxgfBitaLCyIipC5hn%2BT3d%2FMeMY4I5Bc%3D&poru=WxErerQ%2BSlx7tqwd0rX1cISlEtihl1AxYXpfZ8CZEJZHkpx6WCGN3F%2FW8EJi%2BvH%2BQD9W3HOdpOB1Ly7pTg3U2w%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>