بایگانی: نگهبانان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=YcKBEp%2BeGCXZyx3Qy8p%2BLpc1bb%2BfUdnJRB3Hj0TAhdi4VbcJqEWYWH33xfd9NqbhslWYB4hRc7uXfqieyTrd%2Bw%3D%3D&prvtof=1G5fRnsGSGeeXngCRUznKK2J6o%2FrucAiRGfj0avU6%2B4%3D&poru=Cx8gOhyFK8NmLYXjtq53jq7MtMMgRAbFTVMM4%2F4pO4yiKlmgWpK76t7kiBmWMj8cEElcLTYkBsadT5PGT5zHlw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>