بایگانی: هراس

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=62FJ3krXAU2N3nHontS1hcpDebQTNQ5qvCPU9fukUhoiYtT0p8LkT5izrkQ6bTiXqrAei2nDUsCdmQRDotWODw%3D%3D&prvtof=Sv3bB%2Fkl8K6NA6uqc8YmyI8HN1g46A3D5C1vmnF3kg0%3D&poru=gesof%2FiLhFFis2yhQlbHQ0uLCHh91jjM10wWY10HN3%2FmCwEq%2FKFGcB0BgD0zzd3myWDiS%2FoMc16CXF33pKU2AA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>