بایگانی: وحشت

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=WT1szWgylQw900cFuh0EMGZK29hHmXgB84VC0a%2B3jN4OZXkBjIiiJcB9E3rGI4ylvIykQVw4sB6kD2C1%2Bdaotw%3D%3D&prvtof=Daq7QCcwC5dhbexKuaLNkLEeOWqg1IWFaK4hqpSq2wI%3D&poru=BJTY%2FNyfcqRCcbLV9Oh6zIBKQI1mmazJqMPoszaexv0iScq3tJQVwhEUAqHA%2BNqSFCSemWrNXNPVYUD11gap4g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>