بایگانی: وزیر زن

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=kDhlx4lCraRU3F7GjPR9YnOvp3VSSO8WtbM9YC16Mpv8qKN%2BKiTcc2OhaGQDGdKV2gMensEyCM8BqLjEWTTY8g%3D%3D&prvtof=snCFifTdbD4Z0i6kdamMi1VLkSUV%2FZGOlVfovXfeMx4%3D&poru=C4pGvrmv7L3Ug4vGWD0cKQX739p0M0Qscsx7KtYw6NAri4zxg%2B3LvuSXOXXtA9sVOOqu2cz5CtpY3OT3jAFKTw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>