بایگانی: ویکتوریا

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=P9qeSCKhbokYQlRS%2BF%2Ba8HINbZx37XYMm4rseVP0wmFjVghJZT5eRcMJ%2BWR9Z58Qhu0fWC6lXrtMK%2Bv8S2yRig%3D%3D&prvtof=avKt6jxHTNFTsYituGIZJnWeJS2VEFi0GLA7K9mIWVc%3D&poru=j%2BRIg814H95tuu1Hy5c%2Fft54oiLVxzKuiYAM5npdQ79hAwuRkXwKX%2BMge2BQbwNYnI%2BXAttfGBp5PXUM201eLw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>