بایگانی: پایتخت ویران شده

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=2eC9ZlKrrU2EQu9BkPZcU5d0zw2Cbs1E7cY7rKSSdF9HiZ5YntGn0%2BYrEaYoeugeH2lFDvEAt4DrOlPwR09ukA%3D%3D&prvtof=ahPaMJPoTyUP1iQ8a93PDjn3CY1Rwvy332pFQQf6AWM%3D&poru=Aae4RFsmnZwm7QA8pWOBOdOPridaYHlHj%2FMp5NfRybUaYoeLlOEHf3ZGPermyonbbRVPSsSsaUo%2Fwk3MFHXuyg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>