بایگانی: پایگاه صدر پژوهی

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=7Q8M6U%2FuzqvMFNBO04dadIyZkX41RSV8Vw9Bd2cYALiY0gRBeJnkRzoNCKy9%2BLCB1AVssSIbQ5L5cw2elH68cQ%3D%3D&prvtof=n2C2m%2Bp%2Fv9q%2B9frWsAHZm606R6KzsbnHhRBlfTAg5RA%3D&poru=t%2F5AhqApDvI%2B0qOhlAzIA6KngrzmvKVMRL5e3e75z2py3%2FEasNwiWjUMH1fHST3dUPn8f4G%2BVljaJbWhr%2B%2Bj2g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>