بایگانی: پروتوکل

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=VGykZvABk6%2BbkkKo5PMgbHPlQg1r9iNdujMtQD6umZ%2B1ep37Yi6OW5OrhyeFImd62DWjpvqSetK%2FotEHiq90FQ%3D%3D&prvtof=a6e9yC59PhWvmdKr6EQczWnJB0nLkvKQRLFuIKjhUUQ%3D&poru=zBJe59jMOW1Ly188xF%2F2os6amhwnSmy56%2FdV7R4heFxTfKr32YBDKI74yCObhf61dUgmeD9poVUD192hYO7ZmQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>