بایگانی: پستو

خنیاگر عشق، رهایی، جاودانگی: ا. بامداد

م.ح (نازلی)
شاعرانگی را پیوند می زند به آزادی، آنچنان پیوندی که گسستش را نه به ظلم، نه به دشنه، نه به تاریکی، نتوان کرد. چه خود معتقد بود شعر گویا ترین سند تلقیات اجتماعی هر شاعری است. الگوی شعر شاعر امروز را زندگی معرفی میکند. او حضور انسان را آبادانی میداند و هراس میکند از مردن در سرزمینی که بهای آزادی آن به افول رفته است. نامش را وقتی عشق صدا میزندش زیبا ترین کلام جهان میداند و زاییده می‌شود از نخستین نگاه عشق! 
در اوایل قرن ۱۴ چشم به جهانی گشود تا سالهای نوجوانی و جوانی اش نظاره گر جنگ‌های ویرانگری باشد که انسانیت نه به کام مرگ بلکه توسط انسان‌ها بلیعده شد. او یگانه آفریننده شعر منثور بود. شاعری چموش که بر دیوار‌های گرد گرفته شعر شلنگ انداخت. همانگونه که واژه‌ها را از قید میرهانید، آزادی را […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=UGHOtqS4RYQ7hjfP75bLGBKWoAXzo1rYYhUYKrygug3h54djcK0AiKlteXtPgu3SBS1PVPw4PD2NlPqm36n%2FBQ%3D%3D&prvtof=oV1iDl75wT21HJW4HzNgnIj0uF4dypQDBJG26es1yiY%3D&poru=Galqcz%2BIhLoeMvaMWPLYk2Uey3f2VFH%2F01Kms8ReKaJbOK2u5fLzPIW98lAJ2IOoNGo83uy8FaSsEzQYAHnftQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>