بایگانی: پلاسکو نماد یک دروغ بزرگ

ذهن اسطوره‌ باف پیشامدرن، مقصر اصلی سقوطِ پلاسکو

لیلا پاپلی یزدی (متخصص باستان‌شناسی فاجعه)
باستان‌شناسی فاجعه -disaster archaeology- شاخه ای از باستان‌شناسی معاصر است که نخست بار توسط ریچارد گولد، استاد باستان‌شناسی دانشگاه براون، در سال 2001 و در برج‌های تجارت جهانی و با هدف بازسازی الگوهای فاجعه‌ای فرهنگی/ انسانی به کار گرفته شد. یکی از نخستین بارهایی که روش باستان‌شناسی فاجعه در جهان در مورد فاجعه‌ای طبیعی- فرهنگی استفاده شد در "بم پس از زلزله" بوده است. این پروژه تنها پروژه‌ی ایرانی ثبت شده در دایره‌المعارف جهانی باستان‌شناسی است. پس از آن لیلا پاپلی و همکارانش در کشمیر پاکستان -پس از زلزله-، جنگ کویت، استعمار در خوزستان و موارد فرهنگی فاجعه پژوهش کردند. پژوهش‌هایی که عمدتاً به دلیل موانع پیدا و پنهان به انگلیسی منتشر شده است.
ذهن اسطوره‌ باف پیشامدرن، مقصر اصلی سقوطِ پلاسکو مسئله‌ی آدمی ‌که تخصص اصلی‌اش فاجعه و سرکوب است با وضعیتی چون وضعیت پلاسکو دقیقا این است که قسمت‌های نمادپرداز ذهنش در‌می‌ماند. درست شبیه اینکه باتلاقی باشد از عینیت… مغز ‌می‌ماند در گل ولای این باتلاق. بعد ربط ‌می‌دهد همه چیز را بهم. سعی‌ می‌کند تحلیل کند، […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=s2hFZaWxvrIJSV8zkxYRtLy1h9xv4j22lnHgn%2FQFaHEBstfgv6LQpMItudgf0w7EQoAQYBOkwesJ8hqffyIipw%3D%3D&prvtof=QaJ9gRcV34LFEdJXSLyJCOGpPrE%2B6%2BB%2BVQ1QHwR%2Bs48%3D&poru=MfYLnp%2BZUSLEuMpIs6wOv2tmuVtEUdK1sDTWuflrXAIxlVhsO61Jrfd4GJPY5vqp3cIMS%2BGJD1V1Y7%2BqKkn9Bg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>