بایگانی: پورنوگرافی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=24ER6lfuLxM72VG0I0cYs5eyO%2F3Cv4zT8Z0B%2FxKlrFnDBBdjXA3Ebbljn3zVHewrb1uoKM8euDhGq6ZtINbWaA%3D%3D&prvtof=nfdSptOo%2FdMKGCDKndINsWJQqcB7QsgcidXSa8pw0Zg%3D&poru=13bZNJCTNUyn11dPPet99m1drS3coKsWxXYTMdBenB5ftXuXlQnTz5TK3nOHmtbkoGqBhbuuTbRK5%2BnzM3goVw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>