بایگانی: چلش

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=i80jZIUN9IxkD6zWcYqXpEiehV1IagBAf1WBbgYwARyYSUcl3x62hQu9QSJn%2BSLxx7IPDMZfbUdXS%2Fqmum6i2w%3D%3D&prvtof=5INytHYstI9rYqwbME6%2FrYyoyDofUEPRKHVsdcHKEng%3D&poru=IevtXUgnlU%2FWgmk6OAEnL9klg3yf7cNj7PfLTKnACx3OeK%2Fq60hg8cu1ivKkl0EE0ric%2FWqgV21E20YJio6KoA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>