بایگانی: ژنرال فرانکو

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=zJ3hy7G2ik8lIcdSFCcshLCHb5mvMRpOsaaRYmkkgHI7TwlNSVCH8vD0XURxc3lWXUq9xNQTjGwiVqVScwxE7g%3D%3D&prvtof=jQc4zzDmtUexTc1s3hMxktfFjm9TkWFGNiJfe6oHpNk%3D&poru=IDpGNc1KnwNF%2B4GfrTapvdD%2FCF%2FM7VQncoFac0Rfg%2FU8JnHVTJFO%2F0d71l74BmnC67gTRl%2FbYSYrHfHbpRxqaw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>