بایگانی: ژن برتر

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=kQOjHNjwBiB4RyWWZpYCeyUK8xVe169KYl%2FT056NJy%2BPha03OqedPyAgMlLgGzmF9EuTP4Chy2tUB07V85gmoA%3D%3D&prvtof=E97qWEleCKQMHtaBawyR970fSAU5eLzqtujBXWjtIXQ%3D&poru=TLsJAHPsW6BusfEjcSmjuVtmzoOQu7oOXIELCIPebdfb3kEJu92M8FFHpAi6JUl2sHT8bSAnLSQwchztGFkKQw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>