بایگانی: کالا شدن انسان

مرگ برما خوش باد!

یادداشت سردبیر/ میراصغرموسوی
از آن همه که گفتم، قصدم بیان این جمله است، دوران ما دوران طاعون نیست، عصر کوری سفید است. دوران مردن زیر دست و پا، و هلاک شدن از گرسنگی و تشنگی، مردن در معادن، سوختن در پلاسکو، له شدن زیرآوار فروریخته از زلزله، حلق آویز شدن در بند قرنطینه، مردن در جوها و یخ زدن و کارتن پیچ شدن از سرما. سوختن در سانچی، سربریده شدن در مرزها. دوران ما دوران مرگ گروهی و جمعی است... در واقع ما خود مرگیم.
مرگ برما خوش باد! از پلاسکو تا دریای چین   رمان " کوری " حکایت نابینایی سفید است. این نابینایی، کوریِ دوران مدرنیزم است. شکل مدرن و دولت مدرن که ادعای دمکراسی دارد و سالی یک بار انتخابات برگزار می کند، پارلمان و شورا دارد، در واقع ولی قدرت متمرکز در انحصار گروه حاکمان است […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=xo787BKfulp1%2B8zzqhvcyvnNtF2B6WQDV7GEUoLWklGLwtfXgMJ9SIrMeY4vZO82Olko%2FMTOdSONRwjSE7ifQA%3D%3D&prvtof=mNVktuUWZCze6fEbx8kfwHesLQKQZfN6NchjIsn1cQs%3D&poru=4hj8QSWQImtyfVHD1SLH4X%2B7dVQcF3x4zH3AE5NVcBIC3tw5QQ%2BGvHS9Dee2tSbxl%2BBN2NGD3%2FJevwrhmde0jA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>