بایگانی: کروبی

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Wdr2vFxQSKbYAXLOYiGPGbUO19GwMW508fEJQLt99BL3jYehic7Yv4R58VZDMk0mfm8Ya2PGsXNRDaHkBKneYw%3D%3D&prvtof=sJb%2BsHM4yFaXyPNdnc%2Bpg9ERbGjfTs2rYZBXuurwqXA%3D&poru=2Fl0UJ8%2FTQH47p1KP0YB%2Fr5V6ttU9LH%2B9M%2BysFRlx2oFN6yOof9pGi7HeuezO%2BTYG14OsprxDJx8kaWZKU5eGA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>