بایگانی: کشورهای عربی

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Bc9aabyYxnE6MM7gv%2Bwq%2FsZ546rJGj2QEa6j%2FE%2FPi%2BcODT8Bl5fo620p9N2cmSQMQX8eJOrLMgg59O5zPW7iKw%3D%3D&prvtof=QggwMN95hcybQv4XvCABwxnEjN8NQf4Lx0EuEiN2WKA%3D&poru=iRxzSrhsyhzUxwz6Dat4EXOqWHLYx09K1hWS8lVmjeZA%2Fu3iHkc8MFT8lEvs%2FlwpuuQZyMsIFG%2BMoJioLx8%2FQg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>