بایگانی: کشورهای غربی

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=RlKtZ%2FheVstj%2FSFPI1cHwgnXdz24%2BKuEpHeZpkvnVsz2cN4BlhesAH%2Bd3rfeyc%2FXpy17JK2S4yWqRVSJkygmyg%3D%3D&prvtof=oH7xMS0pcJHmvTI6hRK87M5Z5nWEO1Syz%2FArsGZ%2BDM0%3D&poru=iTvQgoPAxbXJzFsYL%2FXmb7jagGG4UyGOvxvlnAKfa0uMNF1Y5Wm1xQx%2B7Hoah%2Bn2JNQJMi8Z0ksJAgyXBc%2BPcg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>