بایگانی: کنترل

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=NbtWsNmJ8H9QFgemSIwze%2B9scTeNzVVTjToMo9nYpK7oqsImmXsiHeobCSjiwPnNdjiYrQdG8nhh3fNCQREVJg%3D%3D&prvtof=9i%2BH8AZJHjq2gZAqzAceuhWMoz3V9LIbtkW7TXepXuo%3D&poru=k5zYodKfHVqJ9dOlORW3Bg%2BQTKn4f7FGlvMK3sKd2f8aX45yfRAj1TZd1nMWWAXZYxfcddexcKRkGi0llIBSaw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>