بایگانی: کوچه مروی

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=k2OGXXKkCj%2FhGVUPbfJ62EFktrn3MusB4joqF3Sb%2FaGt4sHxLRSMR26onOmcwd4tDBIoQ2STRilCAYOq2xPA4Q%3D%3D&prvtof=lxbJh98DgVsTr5mnX8Eq8PmW5py6DZKWl7DCR8Nh0tk%3D&poru=nsZeyVETkjAtaCTc9wP6EPopBh98qgeIuEGkBofc0uY57m552EbZ5JZ3ripERQzZKRlcBu7cjQwvBfidxlIjbA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>