بایگانی: گابریل مارسل

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=RCZi6lDsGQrFiHU111VR%2BkBnlSZun0yJh7QaXp%2BKW3Py7M3%2FEOPQyeiv30OeEqf1pZdtAfWeBxvi0q5faq9ITw%3D%3D&prvtof=TdnIe1kAE7XnAKG198HfS9Nr4XtLR6OaKLwIdOrZMdU%3D&poru=0syLsX3acQFhJSWB5SQA0ShfG5uBuYUuT%2BEHPPz7p%2FYJxiF9UcqGiP%2BxJY9GlbG4VwUxVuYlg7xiD8WH5vKWOA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>