بایگانی: گرامشی

چپ کشی و رسانه های نئولیبرال/ محمدآقازاده

قصد این نوشته به رخ کشیدن این بی سوادی نیست که در عمل همه به آن یقین دارند ، نکته یی که او و دوستانش که مدافع منطق بازار آزاد و تزهای نولیبرالی اند نمی فهمند آنست که اگر جریان چپ به اعتراف آنها در میان دانشجویان دست برتر دارند باید آئینه را به سمت خود برگردانند و مثل جوابی که پیکاسو به فاشیستی که ازاو پرسید تابلوی گرونیکا کار شماست گفت کار خود شماست ، این نقاش تنها دهشتی که فاشیستها افریده اند به تصویر کشیده است و اگر دانشجویان به سمتی کشیده شدند دست پخت شماست ، با دفاع از یک اقتصاد افسار گسیخته و مشروعیت بخشیدن به خصوصی سازی هار ، کالایی سازی بی وقفه درمان و آموزش ، ایجاد یک شکاف طبقاتی شگفت انگیز ، مانور تجمل بچه پولدارها ، ...
چپ کشی و رسانه های نئولیبرال محمدآقازاده  روزی که "محمدقوچانی" در مهرنامه اش به صراحت از تمام جناحها خواست تا تفاهم کنند و دانشجویان مارکسیست را دستگیر کند می دانست سورنا را از سمت گشاده اش می زند ، هر چند اگر مناظره یی رخ دهد ثابت می کنم نه تنها او بلکه به ظاهر […]

زنانگی و مسئله هویت‌یابی اجتماعی: اعتدال، توسعه و مسائل مربوط به هویت‌یابی زنانه

اصرار برای مردانه‌تر کردن زیست زنانه از طریق سیاست‌های دولتی با تاکید بر حذف ویژگی‌های روانی یا فیزیکی زنانه از محیط‌های کار و نهادهای مربوط به زندگی روزمره در کنار حذف اخلاق مراقبت از میان یک مردم به از کار افتادگی و اضمحلال نهادهایی منتهی خواهند شد که نیروهای مادی و معنوی یک جماعت را سامان می دهند. ..
  حمید ملک‌زاده*     چکیده: از دهه‌های میانی قرن هجدهم میلادی در حوزه‌های مربوط به عمل و نظر سیاسی یک تمایز جدید سیاسی با بنیانی جنسی/جنسیتی در منازعات سیاسی تولید شد. این منازعه از شکافی در مفهوم خنثی «انسان» در مقام یک مفهوم فلسفی، و تبع آن مفهوم «شهروند» به‌عنوان یک واحد مفهومی نیرو […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)