بایگانی: گوزن ها

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=LXf%2Bns42ixgViBSg8FHmV%2F19eHqG9NxEHu651y6tR8JemHZelhvbRaR12q01Yh6%2B6tk%2F%2Fe6kSSwPRN5lzB2s%2BA%3D%3D&prvtof=W7fQwhKzKi5BD%2F53dgXqTPNQKzFU0iQoLzKQaUebujw%3D&poru=Xm9%2FbRu4v%2Bvx1jUyu4lwmNTKq09yaItJyphJq7HnsRbV4To4zI1RwdsULnpvwr9aRlyQhiCGHtmBE8q6%2BgXqAw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>